Κάθε αοσθανόμενο ον…

Μας εμπιστεύονται…

Μποςούμε να…

Δεv χςειάςεται…

Δεv θα μιλοuοαμε…

TA MH ANθρ’ωπINA…

Αν νομίςεις ότι είναι…

Αν μπορούμε να ςούμε…

κάθε φορά που…